Kennispartnerbericht van Zoetis

Het verwachte levensrendement nauwkeurig voorspellen

Om een hoge levensproductie met minder jongvee te realiseren, is het belangrijk om op jonge leeftijd het verwachte rendement te kunnen voorspellen. Uit recent onderzoek blijkt dat de Dairy Wellness Profit-index (DWP$) een betrouwbare voorspeller is van werkelijke koeprestaties over de hele levensduur. De hoogst scorende dieren leveren €680 meer rendement op dan de dieren met de laagste DWP$ score.

De DWP$ is een genomische fokwaarde die productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, exterieur en gezondheid van koe en kalf uitdrukt in een gewogen economische waarde ($). De index wordt uitgedrukt in dollars, omdat deze in de Verenigde Staten ontwikkeld is, maar wordt inmiddels wereldwijd gebruikt. Een melkveehouder kan met de DWP$ een betrouwbare rangschikking maken en dieren met elkaar vergelijken op basis van hun genetische potentieel voor rendement uit een efficiënte melkproductie en goede gezondheid.

Hogere DWP$, hoger rendement

In Amerikaans onderzoek1 werden 2185 vrouwelijke Holstein-dieren (geboren in 2011) van vijf bedrijven gerangschikt op basis van hun DWP$-waarde uit merkertest CLARIFIDE Plus. De onderzoekers bouwden een database op van deze dieren met productiegegevens, ziekte-incidenties, vruchtbaarheids- en kalfdata van de periode 2011 tot en met april 2019. Voor elk dier werd het individuele levensrendement berekend met behulp van de volgende formule: levensrendement = melkopbrengsten minus voerkosten + waarde kalveren + waarde bij afvoer – opfokkosten – inseminatiekosten – ziektekosten – genomische kosten – overige kosten (o.a. huisvesting, machines, verzekeringen etc.). Op basis van hun DWP$-waarde werden alle dieren ingedeeld in vier kwartielgroepen voor een vergelijking tussen de 25% beste en 25% slechtste dieren. De dieren in de beste kwartielgroep realiseerden gemiddeld €680 meer rendement tijdens hun levensduur (tabel 1).

Tabel 1: Gerealiseerd levensrendement en economische waarde op jaarbasis over levensduur

Per punt DWP$, €1,54 hoger rendement

Uit deze studie blijkt een stijging van het werkelijk gerealiseerde levensrendement van €1,54 per punt stijging van de DWP$. Dit bewijst dat dieren met een hogere DWP$, ook daadwerkelijk een hoger levensrendement realiseren en dat de melkveehouder door te selecteren op deze index, direct selecteert op rendement.

Meer opbrengsten uit melk

Het verschil in rendement komt voort uit het verschil in melkproductie, dagen in melk en ziekte-incidentie over de hele levensduur (zie tabel 2 en 3). Dieren in de beste kwartielgroep (dus de 25% met de hoogste DWP$-waarde) gaven 8.078 kg meer melk en bleven 202 dagen langer op het bedrijf. Bij een melkprijs van 30 eurocent komt dat neer op €2.423 meer melkopbrengst.

Tabel 2: DWP$ en prestaties tijdens het productieve leven

Minder baarmoederontsteking, mastitis en klauwproblemen

Het vermogen van een dier om gezond te blijven, beïnvloedt ook haar opbrengst. In de DWP$ wegen (economisch relevante) gezondheidskenmerken zwaar mee. Dat is ook terug te zien in de ziekte-incidentie. De koeien met de 25% hoogste DWP$-waarde hadden gemiddeld in de praktijk ook minder baarmoederontsteking, minder vaak mastitis en minder klauwproblemen (zie tabel 3).

Tabel 3: DWP$ en werkelijke ziekte-incidentie gedurende levensduur

De incidentie van mastitis en kreupelheid neemt toe, naarmate het dier ouder wordt1. Vroege selectie op ziekterisico draagt eraan bij om op termijn een veestapel te fokken die ook op oudere leeftijd probleemloos produceert, met zo min mogelijk beperkingen door ziekte en bijbehorende ziektekosten. De DWP$ is ontwikkeld om een balans te vinden tussen productie en gezondheid. De resultaten uit het onderzoek bewijzen dat selecteren op DWP$ bijdraagt aan het verbeteren van de levensproductie, de gezondheid en de levensduur van de veestapel en daarmee een hogere opbrengst.

De genetische capaciteit verhogen

Wilt u aan de slag met de DWP$? Dan kunt u met selectietool CLARIFIDE Plus uw vaarskalveren genomisch testen. Met kennis van de DWP$ aan zowel de koekant als de stierkant, kunt u dieren gerichter selecteren en betere paringen maken. Zo werkt u toe naar een veestapel die de genetische capaciteit bezit om een beter levensrendement te realiseren.

www.clarifideplus.nl

Referenties:

1: Fessenden, B., Weigel, D. J., Osterstock, J., Galligan, D. T., & Di Croce, F. (2020). Validation of genomic predictions for a lifetime merit selection index for the US dairy industry. Journal of Dairy Science, 103(11), 10414–10428. https://doi.org/10.3168/jds.2020-18502

MM-12013
Zoetis
Over Zoetis
Zoetis ondersteunt veehouders en dierenartsen met diergezondheidsoplossingen die helpen om aandoeningen vroegtijdig te voorspellen en op te sporen, met tools om de juiste beslissingen te nemen en diergeneesmiddelen om ziekte doelgericht en effectief te behandelen.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?